Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Iskolanyitogató programunk

„ISKOLANYITOGATÓ“

Tájékoztatás az alapiskola 1. évfolyamába való beíratási programunkról

 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Ӧnöket és örülünk, hogy sorainkkal tájékoztatást adhatunk iskolánk beíratási programjáról.
A Kodály Zoltán Alapiskola fő célkitűzése a színvonanlas anyanyelven történő alapfokú oktatás, ismeretek átadása, képességek, készségek és kompetenciák fejlesztése. A gyermek szemjélyiségének tiszteletben tartása mellett figyelembe vesszük az egyéni képességeiket, fontosnak tartjuk a differenciálást és egyéni fejlesztést, továbbá teret adunk a játék és a mozgás iránti vágyaiknak. Fontosnak tartjuk a nemzeti értékeink megőrzését a nemzeti hovatartozás megerősítését és a hagyományápolást.
Az alapiskola első évei a számolás-, írás- és olvasástanulásról szólnak egésznapos iskolai rendszerben.
Az egésznapos iskola célja a tanulás folyamatának túlnyomó része az iskolában  valósuljon meg. A délelőtti tanítási órák után napközi otthon működik a szülők igényei szerint. A napközis foglalkozások során  a személyiségformálásnak kiemelkedő szerep jut. Fő cél a tanulásszervezés és az irányított szabadidős tevékenység. Középpontban a tanulás tanítása áll, mely tehermentesíti a szülőket az otthoni tanulás alól.

 Az oktatáson túl igyekszünk  minél színesebb programokat kínálni tanulóink számára:

-          Iskolanyitogató program

-          CED- differenciált oktatási modell

-          Egésznapos iskola

-          Tehetségpont

-          Nemzeti ünnepeinkról való megemlékezés programja

-          Egészség- és környezetnevelési program

-          Mozogjunk az egészségünkért program

-          Szociális hátrányok enyhítését segítő program


Az ISKOLANYITOGATÓ programunk a beíratással kapcsolatos:


  1.   „CIFRA-Palota“ fejlesztő tanoda a Kodályban – nagycsoportos óvodások számára szervezett iskolaelőkészítő foglalkozás 8 alkalommal heti egyszer.
  2. Nyílt nap, szülő fórum – a nagygcsoportos óvodások és szüleik megismerhetik a leendő első oszályos tanító néniket munkájuk közben és betekintést nyerhetnek az első évfolyamban folyó munkába.
  3. Ünnepélyes beíratkozás az alapiskola 1. évfolyamába

„CIFRA-PALOTA“

FEJLESZTŐ TANODA A KODÁLYBAN

 

Minden nagycsoportos óvodás életében nagy esemény az iskolakezdés. A váltás sok esetben nem zökkenőmentes. Meg kell szokniuk az új környezetet, megismerkedni egy új rendszerrel, megfelelni az elvárásoknak. Ahhoz, hogy ez a váltás minél könnyebben menjen, iskolánk, a Kodály Zoltán Alapiskola iskola-előkészítő foglalkozást szervez a nagycsoportos óvodások részére. A foglalkozásokat iskolánk pedagógusai és pszichológusa vezetik.

Az előkészítő foglalkozás legfontosabb céljai:

  • az iskolára való felkészítés, melynek alapja a játék
  • készség- és képességfejlesztés, amellyel a gyermek biztos alapokkal, könnyedén kezdheti el az első osztályt

Foglalkozások:

Mozgásfejlesztés járások, kúszás, mászás, futás, ugrások, szökdelések, labdagyakorlatok, dobások, elkapás, pattogtatás, labdavezetés, egyensúly-gyakorlatok, irányok gyakorlása: jobb, bal, fel, le, előre, hátra, testséma fejlesztése

Finommotorika fejlesztése – írás előkészítése, helyes ceruzafogás, helyes testtartás, szem-kéz koordináció fejlesztése, vonalvezetés, átírás, rajzolás, gyurmázás, szétválogatás

Matematikai képességek fejlesztése szám- és mennyiségfogalom kialakítása, problémamegoldó, logikus gondolkodás fejlesztése, matematikai fogalmak kialakítása, feladatok és utasítások megértése

Fejlesztés mesével beszédkészség fejlesztése, szókincsbővítés, figyelem- és memóriafejlesztés, szövegértés fejlesztése, lényegkiemelés, helyesejtési gyakorlatok, nyelvtörők, mondókák, mesék gyakorlása