Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Szerződések

2018


Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní dodávky zemného plynu


Dodatok č. 1 k Zmluve o spracovaní účtovnej, personálnej a mzdovej agendy zo dňa 18.06.2018


ZMLUVA O SPRACOVANÍ ÚČTOVNEJ , PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY


Zmluva účtovníctvo


Zmluva kamerový system


Zmluva ÚPSVaR


Zmluva o poskytnutie dotácie


Zmluva o dodávkach v Školskom programe na školský rok 2018/2019


ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV


Zmluva o praktickej výučbe


Nájomná zmluva č. 6/2018


Nájomná zmluva bufet 


Nájomná zmluva č. 5/2018


Zmluva poznaj slovenskú reč


Nájomná zmluva- ADVENTIM n.o.


Zmluva PMR


 Nájomná zmluva č. 4/2018


Zmluva NJ


 Zmluva AJ


 Nájomná zmluva č. 3/2018


Nájomná zmluva č. 2/2018


Nájomná zmluva č. 1/2018


 


2017


Zmluva č. 807278


dodatok platný od 1.1.2018


Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní o jednotnej registratúry organizácií


Nájomná zmluva č. 9/2017


Zmluva o spoločnom postupe pri verejnom obstarávaní služieb súvisiacich nákupom a dodávkou elektrickej energie


Nájomná zmluva č. 8/2017


Nájomná zmluva č. 7/2017


Nájomná zmluva č. 6/2017


Nájomná zmluva č. 5/2017


Nájomná zmluva č. 4/2017


Nájomná zmluva č. 3/2017


Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby


Zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení vykonávania praktického vyučovania


Zmluva o poskytovaní služieb


Nájomná zmluva č. 2/2017


Zmluva Fyzikálna olimpiáda


Zmluva Poznaj slovenskú reč


Zmluva PMR


Zmluva SPP


Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Olympiáda v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava


Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava


Nájomná zmluva č. 1/2017


2016


Zmluva o dodávke plynu


Nájomná zmluva č. 13/2016


Nájomná zmluva č. 12/2016


Nájomná zmluva č. 11/2016


Nájomná zmluva č. 10/2016


Nájomná zmluva č. 9/2016


Nájomná zmluva č. 8/2016


Darovacia zmluva/2016


Kúpno-predajná zmluva


Nájomná zmluva č. 7/2016


Nájomná zmluva č. 6/2016


Nájomná zmluva č. 5/2016


Darovacia zmluva


Kúpmna zmluva


Nájomná zmluva č. 4/2016


Zmluva - na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Fyzikálna olympiáda kat. E a F pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2016


Zmluva - na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov ZŠ s VJM a osemročných gymnázií s VJM v okrese Dunajská Streda v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2016


Nájomná zmluva č. 3/2016


Zmluva na zverejnenie PMR


Nájomná zmluva č. 2/2016Zmluva- Olympiáda v anglickom jazyku2015


Darovacia zmluva


Nájomná zmluva č. 6/2015


Nájomná zmluva č. 5/2015


Zmluva o poskytovaní stravovania


Zmluva o poskytovaní verejných služieb


Nájomná zmluva č. 4/2015Nájomná zmluva č. 1/2015


Zmluva- o poskytovaní služieb


Zmluva- školaké ovocie


Zmluva- okresné kolo súťaže FO E-F


Zmluva Poznaj slovenskú reč


Zmluva o spolupráci


Zmluva- Pekná maďarská reč


Zmluva- Olympiáda v anglickom jazyku


Zmluva- Olympiáda v nemeckom jazyku


2014Zmluva- o poskytnutí dotácie


Zmluva- o poskytovaní stravovania


Zmluva- kúpno- predajná


Zmluva- na zabezpečenie výberu a prípravy športovo- talentovanej mládeže


Zmluva- o dielo


Zmluva- o spolupráci


Zmluva- o zabezpečovaní a vykonávaní úloh bezpečnostnotechnická služba


Nájomná zmluva č. 17/2014


Nájomná zmluva č. 16/2014


Nájomná zmluva č. 14/2014


Nájomná zmluva č. 13/2014Nájomná zmluva č. 9/2014


Nájomná zmluva č. 8/2014


Nájomná zmluva č. 7/2014


Nájomná zmluva č. 6/2014


Nájomná zmluva č. 5/2014


Nájomná zmluva č. 4/2014


Nájomná zmluva č. 3/2014


Nájomná zmluva č. 2/2014


Nájomná zmluva č. 1/2014


2013Zmluva- darovacia


Kúpna zmluva


 Zmluva-č.1/NP/126/2013


Zmluva-č. 927/2013


Zmluva-BCF


Zmluva-fyzikálna olympiáda


Okresné kolo súťaže - Poznaj slovenskú reč


Súťaž - Pekná maďarská reč


Súťaž - Olympiáda NEJ


Súťaž - Olympiáda ANJ 


Zmluva e-test núcem


Nájomná zmluva č. 14/2013


Nájomná zmluva č. 13/2013


Nájomná zmluva č. 12/2013


Nájomná zmluva č. 11/2013


Nájomná zmluva č. 10/2013


Nájomná zmluva č. 9/2013


Zmluva č. 8/2013- o dodávkach kŕmnych odpadkov


Nájomná zmluva č. 7/2013


Nájomná zmluva č. 6/2013


Nájomná zmluva č. 5/2013


Nájomná zmluva č. 4/2013


Nájomná zmluva č. 3/2013


Nájomná zmluva č. 2/2013


Nájomná zmluva č. 1/2013


Nájomná zmluva č. 6/2012


Nájomná zmluva č. 8/2012


Nájomná zmluva č. 8/2011


Zmluva o súťaže Poznaj slovenskú reč 2012/2013


Zmluva o súťaže FO 2012/2013


Zmluva o súťaže Poznaj slovenskú reč 2012/2013


Zmluva o vedení úctovníctva a poskytovaní súvisiacich služieb


Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)


Na základe zákona 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.01.2011 Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským zabezpečuje zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok prostredníctvom povinnej osoby.

Miesto, čas a spôsob, akým možno informácie získať:

a) povinná osoba: Radványi Erzsébet
b) miesto: ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Komenského 1219/1
929 01 Dunajská Streda, prízemie, číslo dverí: 16
b) čas: v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 14:00 h.
c) spôsob: osobne.

Dunajská Streda 01. 01. 2011      Mgr. Ibolya Olivér, riaditeľ školy


Szerződések, számlák és megrendelők közzététele

a 211/2000 számú törvény az információkhoz való szabad hozzáférésről (információs törvény) szerint

Az 546/2010 számú törvény alapján, amely 2011. január 1-jei hatállyal változtatja és módosítja a 211/2000 számú törvényt az információkhoz való szabad hozzáférésről és néhány törvény módosításáról a Kodály Zoltán Alapiskola a szerződések, számlák és megrendelők közzétételét kötelezett személy által biztosítja be.

Az információhoz férés helye, ideje és módja:

a) megbízott személy: Radványi Erzsébet
b) hely: Kodály Zoltán Alpiskola, Komensky utca 1219/1,
929 01 Dunaszerdahely, földszint, ajtó szám: 16
b) idő: munkanapokon 8:00 órától 14:00 óráig
c) mód: személyesen.

Dunaszerdahely 2011. 01. 01.        Mgr. Ibolya Olivér, az iskola igazgatója