Kodaly Zoltán Alapiskola

Dunaszerdahely

  

Nulladik osztály

Nulladik – előkészítő osztály a Kodály Zoltán alapiskolában:

A 2008/2009-es tanévben nyitottuk meg először a nulladik osztályunkat azzal a céllal, hogy felzárkóztassuk és felkészítsük az iskolaköteles gyermekeket az 1. osztály feladatainak elvégzésére. Feladatul tűztük ki a hátrányok csökkentését, az esélyegyenlőség biztosítását.

Az elmúlt évek alatt sok tapasztalatot szereztünk, új módszereket alkalmaztunk, ötvöztük az óvodai- és az iskolai tananyagot, egyensúlyba hozva őket. Teljesen új szervezési formát kellett alkalmaznunk, egyrészt eleget tenni a gyermek igényeinek, másrészt betartani és betartatni az iskola belső rendszabályát. Mivel már 10 éve működik iskolánkban a nulladik osztály, elmondhatjuk, hogy volt, van értelme annak, hogy így foglalkozunk a gyerekekkel.

 Az nulladik osztály nagy előnye, hogy zökkenőmentesebbé teszi az első osztály megkezdését, mivel a pedagógus – gyerek – szülő hármas már jól ismeri egymást. Első osztály kezdetére már ismerni lehet a gyerekek képességeit, készségeit. El lehet kezdeni fejleszteni a beszédkészséget, a finom motorikus készségeket. Életkorukból adódóan ez egy homogén csoport, könnyebb a felzárkóztatás. Sokkal harmonikusabb az indulás, feszültségmentesíti a gyereket, akik így nagyobb szókinccsel, valamint tágabb látókörrel rendelkeznek majd. Hátrány, hogy nincs hagyománya hazánkban az iskola-előkészítő programnak (nulladik osztálynak), nincsenek tankönyvek, munkafüzetek. A pedagógus leleményessége, felelőssége, kreativitása meghatározó tényező ebben a munkában. Mert a nulladik osztályban nemcsak játszás folyik, hanem kemény munka is. Munka nemcsak a pedagógus részéről, hanem a gyermek részéről is. Ebben a munkában nagy felelőssége van a szülőnek is. Igaz, nincs házi feladat, de a gyermeket mindennap el kell vinni az iskolába, uzsonnát kell készíteni neki, váltócipőt, tornaruhát biztosítani neki. Néhányuknak bizony nagy feladat, ha a családban több gyermek is van, ha a szülő egyedül neveli gyermekét, nincs állandó munkája, s a nehéz anyagi körülmények is közrejátszanak, stb.

Az iskolák felkészítő osztályaiban külön hangsúlyt kap a mozgás fejlesztése, ezen belül példaként az izomtónus-fejlesztő feladatok, egyensúlygyakorlatok, utánzó játékok, a ritmusérzék fejlesztése, a grafomotorikus készségek fejlesztése, a térbeli tájékozódás a testséma fejlesztésének bevonásával, az irányok megkülönböztetésének gyakorlása.

Fontos cél az anyanyelvi készségek és beszéd fejlesztése, az érzékelés és az észlelés (hallás, látás, szaglás, tapintás, kinesztetikus érzékelés), a figyelem, a végrehajtó funkciók, az emlékezet (például terjedelem, kapacitás), valamint a logikai készségek fejlesztése.

 A nulladik osztály jellemzése:

A Tt. 245/2008. sz. közoktatási törvény 19 §-a és annak későbbi módosításai szerint az iskola oktatási lehetőséget kínál a nulladik évfolyamban.

Az alapiskola nulladik évfolyama azoknak a gyermekeknek szól, akik szeptember 1-jén ténylegesen betöltötték már a hatodik életévüket, de még nem iskolaérettek, szociálisan hátrányos, ingerszegény környezetből származnak, és tekintettel a szociális környezetre nem rendelkeznek az alapiskola első évfolyama oktatási programja teljesítéséhez szükséges előfeltételekkel.

A gyermek felvételét a nulladik osztályba a törvényes képviselőnek kell kérvényezni. A kérelemnek része a gyermekorvos, pszichológus ajánlása, valamint a nevelési-oktatási és megelőzési tanácsadó ajánlása. A gyermek felvételéről az alapiskola nulladik osztályba az iskola igazgatója dönt.

Szociálisan hátrányos környezet jellemzői:

1. A család, amelyben a gyermek nevelkedik, nem teljesíti az alapvető (nevelési, érzelmi, gazdasági) funkcióit.

2. Szegénység, szűkös anyagi körülmények a gyermek családjában.

3. Legalább az egyik szülője a gyermeknek már hosszabb ideje munkanélküli.

4. Legalább az egyik szülő nem rendelkezik alapiskolai végzettséggel.

5. Nem megfelelő lakhatási és higiéniai körülmények (fekhely, ivóvíz, WC hiánya)

6. Az iskola tanítási nyelve különbözik az otthon használt nyelvtől – az anyanyelvtől.

7. A gyermek családja elzárt közösségben él.

8. A gyermek családja vagy a közösség, amiben élnek, társadalmilag kirekesztett.

 

A nulladik osztályban a heti órák száma 22. Az osztály megengedett létszáma 8 – 15 fő. A nulladik évfolyam beszámítódik a kötelező iskolalátogatás éveibe.